Algemene voorwaarden Touw-Online.nl

Artikel 1 - Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Touw-online.nl: Nijverheidsweg 8, 6662 NG Elst ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09055321. BTW-nummer NL009151047B01
1.2 Webwinkel: een door Touw-online.nl beheerd systeem waarmee via Internet producten worden aangeboden aan derden welke door deze derden gekocht kunnen worden, zgn. koop op afstand.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst aangaand verkoop op afstand tussen Touw-online.nl en Koper, die tot stand is gekomen via de Webwinkel.
1.4 Product: het/de product(-en) en/of dienst(-en) dat/die door Touw-online.nl in de Webwinkel wordt/worden aangeboden.
1.5 Koper: de afnemer van goederen en/of diensten, zijnde een natuurlijke- dan wel rechtspersoon.
1.6 Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zoals vermeld bij de aanbieding in de Webwinkel, zonder eventuele bijkomende kosten.
1.7 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
1.8 Schriftelijk: Per fax, e-mail of brief

Artikel 2 - Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Koper een bestelling heeft geplaatst in de Webwinkel van Touw-online.nl middels het doorlopen van de volgende stappen:
- het selecteren van één of meerdere Producten uit de Webwinkel van Touw-online.nl
- het plaatsen van deze selectie in de winkelwagen door het aanklikken van de bestelbutton
- het bevestigen van de bestelling door het klikken op de afrekenbutton
- het invullen van de persoonlijke gegevens
- het kiezen van een betaalwijze
- het accepteren van de Voorwaarden van Touw-online.nl
- het verzenden van de bestelling door het klikken op de verzend-button nadat u het volledige besteloverzicht heeft kunnen lezen.
- de ontvangst van een orderbevestiging van Touw-online.nl op het door Koper opgegeven e-mail adres.
Dan wel mondeling, telefonisch of schriftelijk de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2 De orderbevestiging wordt geacht door Koper te zijn ontvangen een dag na verzending hiervan door Touw-online.nl. Bij niet ontvangst dient de Koper dit schriftelijk te melden aan Touw-online.nl.
2.3 De orderbevestiging vermeldt de volgende informatie:
- het ordernummer van de bestelling
- een algemene omschrijving van het bestelde Product
- de Prijs van het bestelde Product
- het aantal bestelde Producten
- het totaalbedrag van de bestelling inclusief bijkomende kosten zoals verzendkosten en/of rembourskosten
- de persoonlijke gegevens van Koper zoals naam, factuuradres, het afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer
- de gekozen betaalwijze
- contactgegevens van Touw-online.nl
2.4 Touw-online.nl is gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3 - Toepassing Voorwaarden
3.1 Op alle Overeenkomsten die gesloten worden, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enigerlei andere algemene voorwaarden.
3.2 Het is voor Koper te allen tijde mogelijk de Voorwaarden in de Webwinkel te raadplegen en uit te printen.
3.3 Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk tussen Touw-online.nl en Koper overeengekomen te worden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven naast de overeengekomen afwijkende bepalingen onverkort van kracht.
3.4 Touw-online.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en de inhoud van haar Webwinkel te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1 Het in de Webwinkel aangeboden Product wordt zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Touw-online.nl is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
4.2 Alle aanbiedingen gedaan in de Webwinkel van Touw-online.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Product.
4.3 Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een specifiek aanbod dan wordt deze beperking duidelijk vermeld bij de aanbieding.

Artikel 5 - Herroeping
5.1 Na ontvangst van het Product heeft Koper het recht om binnen veertien dagen de Overeenkomst met Touw-online.nl te ontbinden zonder opgaaf van reden onder inachtneming van lid 2 t/m 5 van artikel 5. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product in bezit heeft gekregen.
5.2 Wanneer Koper gebruik wil maken van het herroepingrecht van lid 1 dient Koper dit binnen de in lid 1 gestelde termijn per e-mail aan Touw-online.nl kenbaar te maken via info@touw-online.nl.
5.3 Bij het ontbinden van de Overeenkomst zoals aangegeven in lid 1en 2 van dit artikel, dient Koper het Product onmiddellijk terug te sturen naar Touw-online.nl vergezeld van het aankoopbewijs. Deze verzending komt volledig voor rekening en risico van Koper. Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
5.4 Touw-online.nl behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren in de volgende situaties:
- wanneer het aankoopbewijs ontbreekt
- wanneer de originele verpakking ontbreekt of beschadigd is
- wanneer het Product zichtbaar gebruikt is
- wanneer het Product beschadigd is
5.5 Voor producten, die speciaal op maat gemaakt zijn, of speciaal naar de wens van Koper vervaardigd zijn, geldt het herroepingrecht van lid 1 niet.

Artikel 6 - Terugbetaling na ontbinding Overeenkomst
6.1 De gedane betaling voor de levering van het Product waarvoor de Overeenkomst ontbonden is conform art.5 lid 1 en 2 of art. 7 lid 2 van deze Voorwaarden wordt door Touw-online.nl zo spoedig mogelijk aan Koper terugbetaald, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen. Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending terug. U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Artikel 7 - Prijzen
7.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro´s inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, bijvoorbeeld verpakkingenbelasting, maar exclusief bijkomende kosten, bijvoorbeeld verzendkosten en/of rembourskosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of tekstuele zetfouten.
7.2 Indien, na bestelling, maar voor de daadwerkelijke levering, Touw-online.nl de Prijs van het verkochte Product, om welke reden dan ook, verhoogt, zal Koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Koper heeft de mogelijkheid binnen vijf werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van Touw-online.nl ter zake de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden. Dit dient te geschieden door een schriftelijke melding hiervan aan Touw-online.nl.

Artikel 8 - Betaling
8.1 Alle betalingen dienden vooraf te geschieden per:
- iDEAL
- Vooruitbetaling
- Factuur, per vooruitbetaling alleen voor rechtspersonen
Of:
- Factuur, betalingstermijn van 8 dagen, alleen voor rechtspersonen en alleen na akkoord van Touw-online.nl.
8.2 Maakt Koper gebruik van de mogelijkheid tot vooruitbetaling via bank of postbank dan dient hij de betaling binnen 10 dagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen aan Touw-online.nl te hebben voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling beschouwt Touw-online.nl de Overeenkomst als ontbonden.
8.3 Bij betaling op factuur dient betaling uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te geschieden.
8.4 Indien Koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dat bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten aan Touw-online.nl in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 - Levering
9.1 Touw-online.nl zal geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed uitvoeren. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
9.2 Indien een Product (tijdelijk) niet in voorraad is, of er kan om een andere reden niet dan wel slechts gedeeltelijk geleverd worden, dan ontvangt Koper hiervan binnen 30 werkdagen na de bestelling bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te ontbinden.
9.3 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Touw-online.nl zich inspannen om in overleg met koper een vervangend product te zoeken.
9.4 Wanneer een vervangend product geleverd wordt, zal bij levering vermeld worden dat hier sprake is van een vervangend product. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal Touw-online.nl hierover met Koper overleggen en schriftelijke afspraken maken.
9.5 Als plaats van levering geldt het woon- /bedrijfsadres van Koper dat het laatst bij Touw-online.nl bekend gemaakt is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.6 De door Touw-online.nl opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.7 Touw-online.nl is niet aansprakelijk voor geleden schade door overschrijding van de levertermijn. Mocht nochtans sprake zijn van schadeplichtigheid dan is deze ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
9.8 Bestellingen worden verwerkt in volgorde van de binnenkomst van betalingen. Producten worden niet gereserveerd.

Artikel 10 - Transport en transportkosten
10.1 Touw-online.nl draagt het risico van beschadiging of vermissing van het door Koper bestelde Product tot het moment van aflevering. Op dat moment gaat het risico op Koper over.
10.2 De hoogte van de verzendkosten, alsmede de verdeling van deze kosten over Koper en Touw-online.nl, zullen periodiek door Touw-online.nl worden vastgesteld en separaat worden vermeld in de Webwinkel onder de rubriek verzendkosten.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Touw-online.nl tot het moment waarop door Touw-online.nl volledige betaling van alle openstaande facturen ten aanzien van de betreffende Koper, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten, is ontvangen.

Artikel 12 - Klachten
12.1 Klachten over gebreken van gekochte Producten en/of andere klachten dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na constatering daarvan, bij Touw-online.nl te worden ingediend. Indiening van klachten dient schriftelijk te geschieden.
12.2 Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst die met Touw-online.nl gesloten is.
12.3 Na ontvangst van een schriftelijke klacht zal Touw-online.nl binnen 3 werkdagen contact opnemen met Koper om te melden hoe het vervolgtraject van de klachtafhandeling er uit zal gaan zien. Touw-online.nl streeft er naar om iedere klacht ten spoedigste, maar uiterlijk binnen 30 dagen af te handelen.

Artikel 13 - Garantie

13.1 Touw-online.nl garandeert dat het Product op het tijdstip van levering geschikt is voor normaal gebruik daarvan. Dit laat onverlet dat (artikel 12) een klacht tijdig ingediend moet worden en dat (artikel 17) aansprakelijkheid onverkort van toepassing is
13.2 Op vrijwel alle Producten die door Touw-online.nl geleverd worden bestaat een garantie. Indien Touw-online.nl erkent dat er sprake is van materiaal- of fabricagefouten of verborgen gebreken, heeft Touw-online.nl de keuze om:
-ofwel deze gebreken gratis te herstellen;
-ofwel de koopprijs aan de Koper te restitueren;
-ofwel nieuwe Goederen te leveren. Deze garantie tast de rechten van Koper, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst op afstand niet aan.
13.3 Zonder origineel aankoopbewijs, te weten de factuur die met de bestelling wordt meegezonden, kan geen aanspraak op de garantie gemaakt worden.
13.4 Een garantieaanspraak moet door Koper schriftelijk, vóór retourzending van Producten aan Touw-online.nl, gemeld worden bij Touw-online.nl.
13.5 Bij retourzending dient gebruik gemaakt te worden van het door Touw-online.nl ter beschikking gestelde retourformulier, deze is via info@Touw-online.nl. aan te vragen. Zonder dit formulier wordt de retourzending niet in behandeling genomen.
13.6 Indien door Koper ingediende garantieaanspraak door Touw-online.nl wordt erkend, komen de kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het zenden van het (vervangende) Product naar Koper voor rekening van Touw-online.nl. Indien echter aannemelijk is dat het gebrek aan het Product aan Koper zelf te wijten is, of anderszins voor zijn rekening en/of risico komt, is Touw-online.nl niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. Touw-online.nl zal het Product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van Koper retourneren aan Koper.
13.7 Garantie vervalt indien de Koper zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt gebruikt, indien sprake is van normale slijtage, dan wel naar het oordeel van Touw-online.nl op onoordeelkundig wijze is behandeld of onderhouden
13.8 Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door Touw-online.nl niet in ontvangst genomen.

Artikel 14 - Ruilen
14.1 Indien Koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met het ontvangen Product bestaat de mogelijkheid om het Product te ruilen tegen een ander product binnen veertien dagen na de levering. Indien Koper van deze gelegenheid gebruik wenst te maken dient hij dit schriftelijk binnen voornoemde termijn aan Touw-online.nl kenbaar te maken.
14.2 Bij retourzending dient gebruik te worden gemaakt van het door Touw-online.nl ter beschikking gestelde retourformulier (aan te vragen via info@Touw-online.nl). Zonder dit formulier worden retourzendingen niet in behandeling genomen. Het Product dient in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met het aankoopbewijs aan Touw-online.nl te worden geretourneerd.
14.3 Na ontvangst van het Product door Touw-online.nl ontvangt Koper een ontvangstbevestiging en zal Touw-online.nl binnen 30 dagen het nieuwe Product aan Koper zenden. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal Touw-online.nl hierover in overleg treden met Koper en schriftelijk nieuwe afspraken maken.
14.4 Alle (retour)zendingen in het kader van ruil komen volledig voor rekening en risico van Koper.
14.5 Voor een Product door Touw-online.nl tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper (maatwerk) en bestellingen aangepast aan de persoonlijke eisen van de Koper, alsmede kleine verschillen in kleur, structuur, e.d. van het geleverde product geldt art. 14.1 niet.

Artikel 15 - Privacy
15.1 Touw-online.nl verplicht zich alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen. Het invullen van persoonsgegevens geschiedt op een beveiligd gedeelte van de Webwinkel.
15.2 Touw-online.nl zal persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
15.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die Koper zelf in de Webwinkel invult wanneer Koper een Product bestelt. Deze gegevens worden verwerkt en gearchiveerd. Slechts indien Koper toestemming geeft worden de gegevens opgenomen in een mailingbestand van Touw-online.nl.
15.4 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van Koper is het door Touw-online.nl kunnen nakomen van de Overeenkomst die Touw-online.nl is aangegaan met Koper. Slechts in geval het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Door het aangaan van een Overeenkomst met Touw-online.nl verleent Koper hiervoor toestemming.
15.5 Koper heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. Op verzoek van Koper zal Touw-online.nl gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens en klachten omtrent schending van de privacy dienen schriftelijk te worden ingediend bij Touw-online.nl.

Artikel 16 - Kosten
16.1 Alle kosten ter zake juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, die Touw-online.nl maakt om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortkomende overeenkomsten geldend te maken, zijn voor rekening van Koper met een minimum van 10% van de Prijs.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
17.1 De aansprakelijkheid van Touw-online.nl jegens Koper en derden voor (gevolg)schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst en gebruik van het Product is steeds beperkt tot de Prijs.

Artikel 18 - Bevoegde rechter en Nederlands recht
18.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Touw-online.nl is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem

Touw-online.nl
Telefoon +31 (0)481-365240

Email: info@touw-online.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2024 Touw-online.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel